KANNYU - MEDIUM DISH

$19.95 AUD

Japanese Ceramic Tableware 

Diameter 12.5 x 4.5cm High